Montessori methode

Kiezen voor Montessori betekent:

  • zelf actief zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken
  • de kans krijgen je eigen talenten en interesse te ontwikkelen
  • plezier hebben en houden in leren, alleen en samen met anderen
  • keuzes maken en plannen
  • begeleiding krijgen die afgestemd is op wat je wil en kan
  • positieve leerervaringen opdoen met aantoonbare goede resultaten
  • je blijven ontwikkelen door de jaren heen

FAQ

Waarom zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep?

Leren van en met elkaar

Kinderen leren van elkaar en kinderen leven met elkaar. Dit bevordert de sociale ontwikkeling. De heterogene groep maakt dat je ook op school in een gemeenschap leeft, waarbinnen je je eigen ruimte kunt innemen en waar duidelijke grenzen zijn. Daarmee is de heterogene groep een afspiegeling van het gezinsleven en de maatschappij.

Fasen van ontwikkeling

Op een montessorischool zijn de groepen verdeeld in leeftijdscategorieën. Afhankelijk van de fase van ontwikkeling waar zij zich in bevinden is er een andere omgeving nodig. De leeftijdscategorieën zijn bij voorkeur 0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-9 jaar, 10-12 jaar en 12-15 jaar. De omgeving in de groep is zo ingericht dat deze aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen.

Meer weten over ontwikkelingsfasen en heterogene groepen?

Wie was Maria Montessori

Maria Montessori leefde van 1870 tot 1952. Zij is naast de eerste vrouwelijke arts en hoogleraar antropologie een van de grootste pedagogen uit de 20e eeuw. In 1907 verschijnt haar eerste boek: De Methode. Dit is het begin van de triomftocht van het montessorionderwijs over de hele wereld. Maria Montessori heeft in veel landen gewoond en op al die plekken laat ze haar invloed achter. Zij overlijdt in 1952 en ligt in Noordwijk begraven.”

(Uit: En nú: Montessori!)

Meer weten over het leven van Maria Montessori?

Leer mij het zelf te doen?

“Leer mij het zelf te doen” een echte montessoriterm, maar wat betekent dit nu in de praktijk?

Al heel jong willen kinderen alles zelf doen, zelf eten, zelf aankleden, zelf ……… Zij worden steeds zelfredzamer. Dat betekent dat het kind steeds meer zelf kan, zoals een rits dicht doen, veters strikken, maar bijvoorbeeld ook alleen naar school fietsen. Wij stimuleren bij ons op school dat de kinderen steeds zelfredzamer worden. De materialen stimuleren kinderen hun mogelijkheden uit te breiden.

Zelfstandigheid

Op een montessorischool wordt ook veel aandacht besteed aan de zelfstandigheid van kinderen. Daarbij gaat het erom dat kinderen een taak op zich kunnen en willen nemen en dat zij zich daar ook verantwoordelijk voor voelen. Het uiteindelijke doel is medeverantwoordelijkheid, van kinderen/mensen die zelfstandig hun plaats innemen in de wereld waarin zij leven en inhoud geven aan hun leven in samenhang met anderen.

Werken met kinddoelen

In de midden- en bovenbouw leren de kinderen om te werken met kinddoelen. Na een periode werken voeren zij een kindgesprek met hun leerkracht om terug te kijken op de afgelopen periode en alvast vooruit te kijken op de periode die komt. Deze gesprekken en het werken met kinddoelen geven de kinderen steeds meer eigenaarschap over dat wat zij leren. De leerkracht houdt zicht op de keuzes die de kinderen maken en het proces dat zij doorlopen en geeft instructie en sturing waar dat nodig is.

Meer lezen over de achtergronden van het montessorionderwijs?

Passend onderwijs op Wij de Wereld?

Onderwijs op maat

Op onze school stemmen wij het leerstofaanbod af op de ondersteuningsbehoefte van ieder individueel kind. Wij spreken dan ook liever niet over zorgkinderen. Ieder kind heeft namelijk een eigen ondersteuningsbehoefte. Voor ieder kind is het nodig af te stemmen. De een heeft meer structuur nodig, de ander meer ruimte, het ene kind meer uitdaging, de ander meer herhaling, de één is sociaal wat minder vaardig en de ander heeft extra oefening met een bepaald vak nodig. Ieder kind heeft recht op het juiste aanbod en het is belangrijk dat ieder kind gezien wordt en zich ook gezien weet.

Wat als er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind

Soms maak je je over de ontwikkeling van het ene kind wel meer zorgen dan over het andere kind. Deze zorgen bespreken leerkrachten met de ouders en waar meedenken gewenst is ook met de bouw of met een coördinator ontwikkeling. Samen proberen zij te zoeken naar manieren waarop het kind zich weer positief verder kan ontwikkelen. In sommige gevallen zijn de aanpassingen in de klas onvoldoende om het kind echt te helpen. Het kan dan wenselijk zijn een zogenaamd trajectoverleg te plannen. In een trajectoverleg zal, naast ouders, leerkracht en een coördinator ontwikkeling, ook onze trajectmedewerker aanschuiven. Als de situatie er om vraagt, nodigen we ook andere externe partners uit. Soms kan een onderzoek duidelijkheid geven, soms extra ondersteuning door de aan school gekoppelde gespecialiseerd uitvoerder en soms de aanvraag van een arrangement. Als een kind een arrangement krijgt toegewezen betekent dit dat het kind een vastgestelde periode extra begeleiding kan krijgen. Op deze manier wordt het onderwijs waar mogelijk passend gemaakt voor ieder kind.

Wat als het onderwijs op Wij de Wereld niet past bij een kind?

Soms moeten wij samen met ouders constateren dat het onderwijs op onze school, in de betreffende basisgroep, met de betreffende leerkracht, onvoldoende aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van een kind op dat moment. Als een andere basisgroep binnen onze school geen optie is, gaan wij samen met ouders op zoek naar een passende plek op een andere school